ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Weboldalunk használatával, illetve Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó és a Hirdető hozzájárul ahhoz, hogy jelen fejezetében leírt módon, célból és terjedelemben a Iroda összegyűjtse és kezelje személyes adatait. E körben a Hirdető tudomásul veszi, hogy Hirdetés csak akkor tehető közzé, ha a Hirdető az Iroda részére megadja a nevét, telefonszámát, valamint mindazon adatait, amelyek a hatályos törvényi szabályozás alapján a szolgáltatás megfelelő lebonyolításához szükségesek. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
Rövid Összefoglalás
– Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
– Hírlevelet, DM levelet csak hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.
– Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
– Harmadik félnek személyes adatokat csak az Adattovábbítás fejezetben megjelöltek számára szükség esetén, illetve hozzájárulással és a szolgáltatások fejlesztése céljából adunk át.
– Az összes, a szerződések folytán ügyfeleinkről tudomásunkra jutott információt bizalmasan kezeljük.
– Az ügyfeleinkről tudomásunkra jutott információkat csak a szolgáltatás teljesítéséhez használjuk fel.
Kik vagyunk, Kapcsolati adatok
A weboldalunk címe: http://ingatlankultura.hu.
INGATLANKULTÚRA KFT. (székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni utca 51. D. lház. Fszt. 302., Cjsz: 01-09-178427, Adósz: 24709923-1-42), mint adatkezelő, továbbiakban: Iroda által ingatlanközvetítési és az azzal kapcsolatos szolgáltatások igénybe vevőjére – a továbbiakban: Megbízó – vonatkozó személyes adatok kezelésére, feldolgozására és továbbítására vonatkozó szabályokat tartalmazza. A tájékoztató tárgyát képező adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő és Megbízó között a fentebb körülírt szolgáltatás nyújtására vonatkozóan kialakuló jogviszony.
Adatkezelési Felelős tisztségviselő: Szűcs László
info[kukac]ingatlanvadasz.hu
Posta: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 16-18.
Iroda adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://ingatlanvadasz.hu/index.php?site=204 címen.
Iroda fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, mely esetről kellő időben értesíti közönségét.
Iroda tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses jogviszonyon, valamint jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapulnak. A Weboldalakon és mobil alkalmazásokban az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.
Törvényi hivatkozások: Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
Ügyfél Adatkezelések
1. Az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződéses jogviszonyt megelőzően végzett adatkezelés

Az adatkezelési tájékoztató jelen fejezetében használt megnevezések, rövidítések, hivatkozások kizárólag a jelen fejezet vonatkozásában alkalmazhatók.

A jelen fejezet szerinti adatkezelés azon személyek – a továbbiakban: Érintettek – személyes adatainak kezelését jelenti, akik az Ingatlankultúra Kft. Franchise Hálózattal kötendő közvetítői szerződések potenciális alanyai.

Az adatkezelési tájékoztató jelen II. fejezetében foglaltak az Infotv. 20.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítését szolgálják.

Az adatkezelési tájékoztató jelen II. fejezete alapján végzett adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – a továbbiakban: Rendelet – 1. cikkének (6) c.) és f.), illetve a 2011. évi CXII. törvény – a továbbiakban: Infotv. – 6.§ (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában meghatározott jogalap szerint történik.

Az adatkezelés a következő, az Érintettre vonatkozó adatokra – a továbbiakban: Adatok – terjed ki: Érintett neve, telefonszáma, e-mail címe.

Az Adatok kezelésének – a jelen fejezet szerinti – időtartama addig tart, amíg Érintett személyes adatainak törlését, az adatkezelés megszüntetését nem kéri, illetőleg addig, amíg Adatkezelő és Érintett között közvetítői jogviszony nem jön létre.

2. Ingatlanközvetítési szerződés megkötése esetén

A kezelt adatok: név, lakcím, e-mail cím, dátum és időpont, a hirdetés szövege, a hirdetések fényképfelvételei, ingatlanok Felhasználó által megadott dokumentumai továbbá az Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok.

Közvetítői megbízási szerződés megkötésekor Iroda köteles a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése céljából kezeli a Megbízó egyéb személyes adatait is.

A jelen bekezdésben utalt személyes adatok kezelésének jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. Az Iroda jelen adatlapban foglalt személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át. Iroda a személyes adatokat az adatlap felvételétől számított 8 évig, vagy az adatkezelés alapjául szolgáló szerződésből eredő igényérvényesítési elévülési határidő lejártának napjáig őrzi meg. Jelen adatok alapját képező dokumentumok másolatának tárolása Iroda törvényes kötelezettsége.

3. Hírlevélre feliratkozottak

Iroda számukra hírlevelet küld. Az adatkezelés célja: a felhasználók tájékoztatása a www.ingatlankultura.hu, ingatlanvadasz.hu portálokhoz kapcsolódó újdonságokról, akciókról, a portálok profiljába vágó egyes témákról. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont). A kezelt adatok köre: felhasználónév és e-mail-cím, a hírlevélre feliratkozás időpontja, feliratkozáskori IP cím. Az adatok törlésének határideje:  adatai törlésre kerülnek. Az érintett továbbá bármikor kérheti adatai törlését, mely esetben az adattörlés a kérelem beérkezésétől számított 15 nap. Az érintett maga is leiratkozhat a hírlevélről a fenti két portálok közül azon, melyen feliratkozott, mely esetben adatai azonnal törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a hírlevél küldésének meghiúsulása.

4. Ingatlankeresési szolgáltatás

Iroda a fenti portálokon elérhető szolgáltatás keretében lehetőséget kínál „személyes ingatlan keresés” felkérésére. Az adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) és szerződéses jogviszony. A kezelt adatok köre: teljes név, számlázási és szállítási cím, e-mail-cím és telefonszám.

Az adatok törlésének határideje: Az érintett számlázási adatai vonatkozásában az adatok törlésének határideje a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően a számlázástól számított 8 (nyolc) év.  Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a személyes ajánlás megrendelhetőségének elmaradása.

5. E-book eladás: Iroda a www.ingatlankultura.hu portálon elérhető szolgáltatás keretében lehetőséget kínál „E-book” megvásárlására. Az adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) és szerződéses jogviszony. A kezelt adatok köre: teljes név, számlázási és szállítási cím, e-mail-cím és telefonszám.

Az adatok törlésének határideje: az érintett szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, egészségére vonatkozó adatok tekintetében az E-book megküldésétől számított 1 év. Az érintett számlázási adatai vonatkozásában az adatok törlésének határideje a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően a számlázástól számított 8 (nyolc) év. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az E-book megrendelhetőségének elmaradása.

6. Regisztrált felhasználók

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Az adatok törlésének határideje: Az érintett bármikor kérheti adatai törlését, mely esetben az adattörlés a kérelem beérkezésétől számított 15 nap. Az érintett végezetül maga is leiratkozhat a hírlevélről és/vagy megtilthatja a további profilozást a ingatlanvadasz.hu oldalon keresztül, mely esetben adatai azonnal törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az egyedi ajánlatok küldésének elmaradása.

Adattovábbítás, Kivel osztjuk meg és hová továbbítjuk a felhasználói adatokat

Energetika tanúsítvány megrendelése esetén a teljesítés érdekében az energetika tanúsításhoz szükséges adatokat Pócsi P. Zoltán székhely: 2112 Veresegyház, Dózsa György utca 7.

A hírlevélküldő szolgáltatás: jelenleg nem üzemel.

A webáruház tárhelyszolgáltatója: 23Vnet KFt. (székhelye: 1132 Budapest, Budapest, Victor Hugo u. 18 .) melynek részére a webáruház adatai továbbításra kerülnek.

A bankkártyás fizetési lehetőség az OTP Bank Nyrt-n keresztül történik, mely részére a fizetési adatok továbbításra kerülnek.

A könyvelés elvégzése érdekében a számlázási adatok (teljes név, számlázási cím, megbízási díj összege) a Konto Online Kft (székhelye: 1131 Budapest, Váci út 64.C ) részére kerül továbbításra.

Megbízó külön írásos kifejezett hozzájárásával Iroda az általa kezelt Adatokat harmadik személy részére átadja ügyfél elégedettségi tesztek elvégzése céljából, az adattakarékossági elv fokozott figyelembe vétele mellett. Az adattovábbításról Iroda minden esetben – az Infotv. 15.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján – nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Megbízóra vonatkozó adatok átadásának időpontját, az adattovábbítás – a jelen pont szerinti – jogalapját, az adattovábbítás címzettjét és az átadott adatok körének meghatározását, amely információkat

Megbízó külön írásos kifejezett hozzájárásával, vagy a közvetítői szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Iroda a vele, mint franchisor-ral jogbérleti jogviszonyban álló partnerirodák mint franchisee-k – a továbbiakban: Partnerirodák – részére továbbítsa az Adatokat és Partnerirodák azokat kezeljék, nyilvántartsák. A jelen pont szerinti adattovábbítás célja a közvetítői szerződés minél hatékonyabb, eredményesebb teljesítése. Az adattovábbításról Adatkezelő minden esetben – az Infotv. 15.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján – nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Megbízóra vonatkozó adatok átadásának időpontját, az adattovábbítás – a jelen pont szerinti – jogalapját, az adattovábbítás címzettjét és az átadott adatok körének meghatározását, amely információkat.

A Weboldalak és mobil alkalmazások külső (nem a Iroda által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak, mely linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Iroda minden felelősségét kizárja. Iroda a ingatlanvadasz.hu portálra továbbíthatja a Hirdető adatait és szolgáltatás igénybevételekor külsős könyvelési társaságnak ad meg kizárólag a számlán szereplő személyes adatot a számviteli törvények szerint.

Adatfeldolgozók

Irodával együttműködő és a fenti Adattovábbítás címszó alatt felsorolásra került személyek.

Adatfeldolgozói feladat: Energetikai tanúsító cég esetében a szerződések teljesítése érdekében a megrendelt tanúsítások elkészítése, hivatalos kormány által üzemeltetett portálon történő kötelező regisztrálása, a számlázási adatok tekintetében a Számv. törvénynek való megfelelés, a szoftverek üzemeletetője esetén a megrendelt szolgáltatás elvégzése, a fizetési felületeknél az alternatív fizetési módok biztosítása.

Adattovábbítás az adatfeldolgozók között: az adatfeldolgozók a feladatok elvégzése érdekében, és az ehhez szükséges mértékben jogosultak egymás között az adatokat továbbítani.

Az adatok törlésének határideje az adatfeldolgozók által: a számlázási adatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően a számlázástól számított 8 év, az egyéb adatok tekintetében a szolgáltatás teljesítésétől számított 1 év. Az adatfeldolgozók az adatkezelővel kötött megállapodásukban vállalták, hogy az adatok feldolgozása során teljes egészében betartják a GDPR és más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adásvételi szerződés meghiúsulása.

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

Iroda leendő Partnerirodái részéről Iroda felé továbbított adatokat fogadhat, melyet Iroda kezelhet és nyilvántarthat. A jelen pont szerinti adattovábbítás célja a közvetítői szerződés minél hatékonyabb, eredményesebb teljesítése.

Üzenet az Irodának szánt adatot közlők részére

Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Elemzések

Google Analitika (élettartam: változó); Adatkezelés célja: google analytics használati statisztika; kezelt adatkör: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Iroda Adatkezelései, Cookie-k (Sütik)

Iroda weblapjainak meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

Iroda a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követé-se, webanalitikai mérések. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal. Az adatkezelés időtartama: harminc perc. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menü- jében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

Honlapunk látogatottságát a Google Analytics szolgáltatás méri, de eközben személyes adatokat nem rögzít és nem továbbít számunkra. A Google Analytics adatvédelmi szabályzata megtekinthető a következő címen: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Hatósági adatkezelések

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Irodát.

Iroda a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Iroda számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, HWOnline Gasrtoexpress.hu Kft (1134 Budapest Lehel utca 12.)  és 23Vnet Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18 .) tárhelyszolgáltatónál találhatók meg.

Kapcsolatfelvételi űrlapok, Iroda ügyféllevelezése

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. Iroda minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Az adatkezelési hozzájárulás megadásának módja: Felhasználó a regisztrációjával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen fejezetben meghatározott célból és tartalommal.

A regisztrációval Felhasználó elfogadja, hogy Iroda automatikus technikai és tájékoztató elektronikus üzeneteket (a továbbiakban: Rendszerüzenetek) küldhet számára. Ezekben az automatikus üzenetekben kizárólag a Felhasználó konkrét hirdetésével kapcsolatos, a Felhasználó számára fontos tudnivalókról tájékoztatjuk ( pl. figyelmeztetjük, ha lejár a szolgáltatása).

A regisztráció során Felhasználónak lehetősége van igénybe venni Iroda direkt marketing szolgáltatásait, melynek keretében a Felhasználó kifejezett nyilatkozata alapján, a regisztráció során megadott email címére, vagy telefonszámára kap marketing és reklám tartalmú üzeneteket. Ezek az ún. gazdasági reklámnak minősülő hírlevelek. Ebben a hírlevélben speciális ajánlatainkról, személyre szabott lehetőségeinkről tájékoztatjuk. Erről a hírlevélről a 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban bármikor le tud iratkozni.

Hirdető tudomásul veszi, hogy bizonyos szolgáltatások nyújtása érdekében Iroda jogosult lekérni Hirdető tulajdoni lapját, egyebekben a Hirdető köteles Iroda kérésére az ingatlan helyrajzi számát megadni a szükséges ellenőrzés érdekében.” Amennyiben ennek nem tesz eleget, Iroda jogosult törölni a hirdetését.

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Jelen tájékoztatóban adott eseteket egyenként számba véve az adatok rögzítési idejét is részleteztük.

Iroda a Szolgáltatás nyújtásának, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.

Megbízó, vagy Felhasználó hozzájárulásával felvételre került személyes adatokat Iroda a törvény eltérő rendelkezésének hiányában:

a, Irodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b, Iroda, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

Iroda a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota Iroda minden szükséges intézkedést megtesz az (adatintegritás);

c) jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (titkosság)

Iroda az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Iroda a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Iroda a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Iroda és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán Tájékoztatáshoz való jog:

Iroda megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megforgalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Iroda az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat Iroda elektronikus formában szolgáltatja.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti Iroda által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Iroda  indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a Iroda korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Iroda az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges keze-lése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

– az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

– meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

– az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás vissza-vonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érin-tett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül meg-adásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Iroda a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Panasz az adatkezeléssel összefüggésben

Amennyiben Iroda adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: info@ingatlanvadasz.hu

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Eljárás adatkezelési sérelmek, adatvédelmi incidens esetén:

Iroda a jogszabályoknak megfelelően az incidenst bejelenti a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül és erről nyilvántartást vezet. A jogszabály által meghatározott esetekben mindenképp, ésszerű más indokolt esetben pedig a megrendelőt is tájékoztatja róla.

Cookie / Süti szabályzat

A cookie-k rövid szövegek, amelyek használatával a webböngészőkről tárolhatók adatok. Cookie-k használatával tárolhatók és fogadhatók azonosítók, illetve számítógépekre, telefonokra és más eszközökre vonatkozó egyéb információk. Más technológiákat – többek között a böngészőjében vagy a készülékén tárolt adatokat, a készülékéhez kapcsolódó azonosítókat – és egyéb szoftvereket is alkalmaznak hasonló célokra. A jelen szabályzatban mindezekre a technológiákra „cookie-k” néven utalunk.

Ez az oldal cookie-at használ – kis file-ok, amik a számítógépedre, vagy mobil eszközödre kerülnek, hogy segítsen jobb felhasználói élményt szerezni. Általában cookie-k a felhasználó preferenciáinak tárolására alkalmasak, tárolnak infókat, mint pl. kiválasztott tárgyak, ellát névtelen követési adattal harmadik személy alkalmazásához, mint pl. Google Analytics. Szabály szerint a cookie-k segítik javítani a böngészési tapasztalatokat. Ettől függetlenül te inaktiválhatod a cookie-at ezen- és másik oldalakon. A leghatékonyabb ezt tenni a böngésződben lehet. Javasoljuk a Segítség tartalmat elolvasni a böngésződben ehhez. vagy kérd informatikus szakember segítségét.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt. A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

A Felhasználókról Iroda ezen felül csak olyan információkat gyűjthet (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel. Iroda ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. Iroda a szolgáltatások minőségének javítása érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el.

A cookie egy betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a webszerver küld a Felhasználó böngészőjének, majd azt a böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a Felhasználó gépén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A mentés révén, mikor a Felhasználó visszatér ugyanarról az eszközről ugyanarra a honlapra, akkor a böngészője kommunikál a webszerverrel, amely felismeri, hogy már nem először jár az adott lapon és ennek megfelelően a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud visszaadni/betölteni. A cookie-k sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. Iroda a cookie-knak köszönhetően tudja meghatározni például, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is fontos, mert Iroda így a felhasználók igényeihez tudja alakítani a weboldal és komplexebb felhasználói élményt tud nyújtani.

A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a Felhasználó elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a felhasználó kér-e értesítést arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor.

Iroda által alkalmazott cookie-k:

a, Analitika (élettartam: változó; adatkezelés célja: google analytics használati statisztika; kezelt adatkör: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)
b, Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie (élettartam: 1 nap; adatkezelés célja: Az oldal megfelelő működésének biztosítása; kezelt adatkör: session)

c) Egyedi ügyfél azonosítás és egyéni bejelentkezési biztonsági szabály alkalmazása, az oldal gyors betöltődését és biztonságos látogatók beengedését szolgálja: ionicframework.com

Valamennyi cookie-val kapcsolatos adatkezelés alapja: a Felhasználó hozzájárulása.

A Weboldal látogatásával a Felhasználó tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldalon tett látogatások során cookie-kat küldjünk számítógépére (vagy a weboldal, vagy a weboldal a megjelölt partnereinek Adwords, Facebook vagy etarget fiókján keresztül), amelyek alapján a böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak az egyes aloldalak látogatása esetén küldjük a Felhasználó számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk. A fentiek szerint elküldött cookie-k felhasználása a következőképpen történik: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a weboldalon, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az érintettnek külső szolgáltatók (pl.: Google is) partnereinek weboldalain.

A Felhasználó itt tilthatja le a Google hirdetések cookie-ját:http://www.google.hu/privacy_ads.html , valamint a külső szolgáltatók cookie-ját pedig itt: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveket itt találja:http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

Iroda az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

 

Összehasonlítás